Treść strony

Oferta Ubezpieczeń już dostępna w placówkach Banku Spółdzielczego w Mykanowie

dTsCnSErUhMAAAAAWJGaAAAAAMCK1AQAAAAAVqQmAAAAALAiNQEAAACAFakJAAAAAKxITQAAAABgRWoCAAAAACtSEwAAAABYkZoAAAAAwIrUBAAAAABWpCYAAAAAsBIF1xFAR8WmGwAAAABJRU5ErkJggg==

Oblicz składkę

 

Informacja o agencie ubezpieczeniowym – Banku Spółdzielczy w Mykanowie


Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Bank Spółdzielczy w Mykanowie informuje, że:
1.    jest agentem ubezpieczeniowym, działającym pod firmą: Bank Spółdzielczy w Mykanowie,
ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów, wykonującym działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

•    Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
•    Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
•    InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
•    Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.
•    SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


2.    Jako agent ubezpieczeniowy, jest wpisany do Rejestru Agentów pod numerem 11249810/A. Wpis do Rejestru można sprawdzić na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/, przy czym sposób wyszukania agenta podany jest pod wyżej wymienionym adresem.
3.    Jako agent ubezpieczeniowy działający na podstawie umów agencyjnych zawartych z powyższymi zakładami ubezpieczeń, otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej.
4.    Nie posiada akcji ani udziałów wymienionych powyżej zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu, jak również zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank Spółdzielczy w Mykanowie zawarł umowy agencyjne nie posiadają akcji i udziałów Banku Spółdzielczego w Mykanowie, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.
5.    Klienci mają możliwość: złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe zasady dotyczące składania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Mykanowie dostępne są na stronie www. Banku w zakładce „Dodatkowe informacje”  oraz zostały uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.
6.    Ponadto klient ma możliwość złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego rozwiązywania sporów związanego z umową ubezpieczenia zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć przeciwko podmiotom wskazanym w pkt. (1) powyżej według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, a w przypadku dochodzenia roszczeń przez spadkobiercę ubezpieczonego lub spadkobiercę uprawnionego z umowy ubezpieczenia przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia;

 

Banery

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Mykanowie

ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów

tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93

fax +48 34 374 00 00

 kontakt@bsmykanow.pl

 

Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

 

Inspektor Danych Osobowych

Arkadiusz Kraus - iod@bsmykanow.pl, +48 603 810 125

[obiekt mapy]