Treść strony

Bezpieczny Kredyt 2%

Bezpieczny Kredyt w Banku Spółdzielczym w Mykanowie

W lipcu 2023 roku startuje rządowy program Pierwsze Mieszkanie. W ramach tego programu nasz Bank oferować będzie Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat.
Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45 roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości.

Pierwsze formalności za nami - już wkrótce zaprezentujemy szczegóły o naszej oferty.

 

Kto może ubiegać się o kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie

 

Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

·         nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu,

·         w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,

·         w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta
w okresie poprzednich 36 miesięcy,

·         posiadają zdolność kredytową.

 

Zasady Bezpiecznego Kredytu

 

·         W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:

o    kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,

o    wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,

o    pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,

o    pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.

·         Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:

o    Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego

§  500 tys. zł, a 

§  100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,

o    dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko

§  600 tys. zł

§  150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.

·         Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.

·         Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 m2.

·         Formuła oprocentowania kredytu:

o    w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie

o    oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.

·         System spłaty rat:

o    w okresie dopłat raty są malejące,

o    po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.

 

Zasady ustalania dopłat

 

·         Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,

·         Dopłata obniża kwotę raty,

·         Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

 

D=Ks*((W-2%))/12

 

gdzie:

D      kwota dopłaty,

Ks     część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,

W     obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.

·         Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.

·         Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.

 

 

Więcej informacji o Programie

 

Więcej informacji na temat Programu, w tym sekcję Pytań i odpowiedzi znajdą Państwo:

·         https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pierwsze-mieszkanie

·         https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/pierwsze-mieszkanie/bezpieczny-kredyt-2/

 

Podstawa prawna: Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Banery

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Mykanowie

ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów

tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93

fax +48 34 374 00 00

 kontakt@bsmykanow.pl

 

Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

 

Inspektor Danych Osobowych

Arkadiusz Kraus - iod@bsmykanow.pl, +48 603 810 125

[obiekt mapy]